Algemene Voorwaarden

Ontmoetingssite MeetMyFear

Inhoudsopgave

Definities

Artikel 1. Dienstverlening
Artikel 2. Beschikbaarheid dienstverlening

Artikel 3. Gedrag van Consumenten
Artikel 4. Klachten over Deelnemers; misleiding
Artikel 5. Bescherming persoonsgegevens
Artikel 6. Aansprakelijkheid

Definities

 1. Ontmoetingssite: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt, zijnde MeetMyFear, Sweelinckstraat 4, 3261JN Oud-Beijerland, Nederland.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met de Ontmoetingssite.
 3. Deelnemers: de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met de Ontmoetingssite.
 4. Website: het online platform waar de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt.
 5. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen een Ontmoetingssite en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
 6. Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van de Ontmoetingssite met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zie de Privacy- en cookieverklaring

Artikel 1 - Dienstverlening

 1. De dienstverlening van MeetMyFear bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door MeetMyFear vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. MeetMyFear geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.
 2. MeetMyFear geeft geen garantie op (succesvol) contact met een Deelnemer (lotgenoot).
 3. MeetMyFear kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd of gewenst type (lotgenoten)contact. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van MeetMyFear af te bakenen en de kans op succes, een ontmoeting met een Deelnemer (in dit geval mensen met een angststoornis), te vergroten.
 4. Op MeetMyFear worden de volgende aanvullende eisen gesteld:
  - minimale leeftijd van 18 jaar
  - Gebruikers/Deelnemers hebben een Angststoornis (onder deze stoornis verstaan wij alle angst gerelateerde stoornissen incl. OCS(dwang), fobieën en PTSS.)
 5. MeetMyFear kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
 6. MeetMyFear is niet verantwoordelijk voor de gedragingen, en eventueel daaruit voorvloeiende schade, van Deelnemers tijdens chat-/ mailcontact of bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 2 - Beschikbaarheid dienstverlening

 1. MeetMyFear spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. De Ontmoetingssite kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten. Er wordt in ieder geval eens per dag service geboden via MeetMyFear
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal MeetMyFear de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 3 - Gedrag van Consumenten

 1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  - bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar MeetMyFear;
  - onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  - teksten of beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
  - direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel te vermelden;
  - beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen van seksuele aard, van misdragingen jegens mens of dier, of van personen die geen toestemming gaven tot plaatsing;
  - een profiel te gebruiken als blog of column, of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet gericht zijn op het vinden van contact tussen lotgenoten;
  - de gegevens van andere Deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven.
 2. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
  - onwaarheden in het profiel te vermelden;
  - commerciële informatie te verspreiden en / of Deelnemers te commerciële diensten aan te bieden;
  - gericht (betaald of onbetaald) erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
  - schade of hinder aan andere Deelnemers of MeetMyFear toe te brengen;
  - aanstootgevende uitingen te doen;
  - informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
  - meerdere profielen per persoon in te vullen;
  - inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
  - een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.
 3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan de Ontmoetingssite het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen.
 4. De Consument accepteert dat MeetMyFear, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

Artikel 4 - Klachten over Deelnemers; misleiding

 1. Als MeetMyFear een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zo nodig gepaste maatregelen. MeetMyFear spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 2. MeetMyFear spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Ontmoetingssite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

Artikel 5 - Bescherming persoonsgegevens

 1. Op het gebruik van MeetMyFear zijn de Privacyvoorwaarden van MeetMyFear van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. MeetMyFear houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Als er bij MeetMyFear een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is MeetMyFear gerechtigd om kennis te nemen van de via MeetMyFear tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. MeetMyFear werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. MeetMyFear is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan MeetMyFear.
 2. De Consument is tegenover de Ontmoetingssite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.